top of page

Miljöpolicy

Vi är ett företag som verkar för en bättre miljö genom att ständigt värdera det vi gör utifrån dess miljöpåverkan. 

  • Öka kunskapen och höja medvetandet kring miljöfrågor hos alla anställda.

  • Påverka, ställa krav på och samarbeta med andra företag, leverantörer, myndigheter och organisationer.

  • Se miljöförbättrande åtgärder som investeringar.

  • Förebygga föroreningar i luft, mark och vatten genom att beakta miljöpåverkan av det vi gör.

  • Ständigt sträva efter att förbättra utnyttjandet av våra resurser inom företaget.
     

Miljöorganisation

Från och med år 2021 drivs miljöfrågorna av en särskild miljöansvarig, Ravein Delawi. Genom denna miljöansvarige ökas samordningen och integreringen i verksamheten och med våra leverantörer. Vårt miljöarbete, omfattar projekt och aktiviteter med anknytning till all verksamhet i företaget. För att på sikt uppnå en harmonisering och standardisering av vårt kvalitetsarbete pågår en integrering i samband med vår verksamhetsutveckling. Genom kontinuerliga personalmöten, diskussioner med kunder och leverantörer kan vi hjälpas åt att föra miljöarbetet framåt i hela företaget.

Handlingsplan

Vi har upprättat en handlingsplan utifrån vår målsättning. Handlingsplanen omfattar följande:

Energispar-åtgärder
 

Ett fastställt mål är att öka användningen av datorer och adekvata programvaror för att minska pappersanvändandet för att sprida information till personal, kunder och leverantörer. Företaget använder lågenergilampor i de belysningsarmaturer där detta är möjligt.
 

Miljöanpassade inköp

Ett fastställt mål är att alltid beakta miljöaspekter vid inköp av produkter som används i verksamheten, allt från fordon och bränslen till kopieringspapper och pennor. Detta har medfört en övergång till mer miljöanpassade produkter. Efterlevnad av kraven är ett måste och diskuteras vid personalmöten en gång per månad.
 

Miljökrav på våra produkter och tjänster

De produkter och tjänster vi marknadsför skall vara tillverkade av material som kan återvinnas eller av återvunnen material, där så är möjligt. Ett av företagets mål är att ta bort produkter ur verksamheten som inte är tillverkade på ett miljövänligt sätt eller som innehåller miljöfarliga ämnen.
 

Miljökrav på våra leverantörer

Ett av företagets miljömål är att påverka våra huvudleverantörer att alltid beakta miljöaspekter i sin produktion och verksamhet. 
 

Användning av bästa möjliga bränsle

Ett av de miljömål som satts upp för verksamheten föreskriver bästa möjliga bränsle och krav på åtgärder för att minska bränsleförbrukningen
 

Miljö-information till anställda, kunder och leverantörer

Samtliga anställda i verksamheten ska ha vetskap om företagets miljömål. Detta följs regelbundet upp vid personalmöten en gång per månad där också ny information ges. Genom muntlig och skriftlig kommunikation informeras våra kunder om vårt fortlöpande miljöarbete. Med våra leverantörer har vi en ständigt pågående dialog om miljöförbättrande åtgärder.
 

Källsortering

Källsortering av avfall. Vi källsorterar vårt avfall och lämnar papper för återvinning.

bottom of page